تاپ خبر۲۴: آئین قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز صندوق و بانک پارسیان تحت عنوان جشنواره اندوخته عشق هم جایزه دارددر تاریخ ۲۴ مهرماه ۹۵ برگزار شد و برندگان نیکوکار این قرعه کشی مشخص شدند. ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اﻋﻀﺎی […]

تاپ خبر۲۴: آئین قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز صندوق و بانک پارسیان تحت عنوان جشنواره اندوخته عشق هم جایزه دارددر تاریخ ۲۴ مهرماه ۹۵ برگزار شد و برندگان نیکوکار این قرعه کشی مشخص شدند.

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و مدیران ﺑﺎﻧﮏ و صندوق قرض الحسنه، قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز صندوق و بانک پارسیان برگزار شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک پارسیان، در این دوره از قرعه کشی که تحت عنوان ” اندوخته عشق هم جایزه دارد ” برگزار شد، به پاس قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران قرض الحسنه، تعداد ۷۷ جایزه کمک هزینه خرید واحد مسکونی به ارزش ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال،۱۷۷کمک هزینه خرید خودرو داخلی به ارزش ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال،۲۷۷ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به ارزش ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال،۳۷۷ کمک هزینه خرید صنایع دستی به ارزش ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال،۱۰۷۷ فقره جایزه نقدی ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی،۲۰۷۷ فقره جایزه نقدی ۴۰۰/۰۰۰ ریالی و ۶۰۷۷۷ فقره جایزه ۲۰۰/۰۰۰ ریالی در نظر گرفته شده است که پس از تایید هیات نظارت بر قرعه کشی و طی مراحل اداری ، به برندگان نیکوکار این جوایز اهدا و اسامی برندگان به زودی در تارنمای بانک پارسیان به آگاهی خواهد رسید .
بانک پارسیان اﻓﺘﺨﺎر داردﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود با اهتمام ویژه به ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﻮاع ﺗﺴﻬﯿﻼت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ مانند ازدواج و ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ، اﻣﻮر خیرخواهانه و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ، کارآفرینی، ﺳﺎﺧﺖ آموزشگاه ها، درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و… اﻗﺪامات ارزنده ای داشته است .