تاپ خبر۲۴: معاون جدید معاونت سرمایه گذاری و بانکداری بانک آینده، فعالیت خود را آغاز کرد. یداله زحمتکش، جایگزین سولماز وزیرزاده معاون سابق معاونت سرمایهگذاری و بانکداری، شد.

تاپ خبر۲۴: معاون جدید معاونت سرمایه گذاری و بانکداری بانک آینده، فعالیت خود را آغاز کرد.

یداله زحمتکش، جایگزین سولماز وزیرزاده معاون سابق معاونت سرمایهگذاری و بانکداری، شد.