تاپ خبر۲۴:مراسم قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز صندوق و بانک پارسیان در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۹۴ برگزار شد وتعداد ۴۰،۷۲۶ برنده خیّر این قرعه کشی مشخص شدند. ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و مدیران ﺑﺎﻧﮏ […]

تاپ خبر۲۴:مراسم قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز صندوق و بانک پارسیان در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۹۴ برگزار شد وتعداد ۴۰،۷۲۶ برنده خیّر این قرعه کشی مشخص شدند.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و مدیران ﺑﺎﻧﮏ و صندوق قرض الحسنه، قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز صندوق و بانک پارسیان برگزار شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، در این دوره از قرعه کشی که تحت عنوان ” جشنواره هفت گنج پارسیان” برگزار شد، به پاس قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران قرض الحسنه ، ۷۷ کمک هزینه خرید مسکن هریک به ارزش۵۰۰ میلیون ریال،۱۰۷ کمک هزینه خرید خودرو تولید داخلی هر یک به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال، ۲۰۷ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به ارزش ۸ میلیون ریال، ۳۰۷ کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش ۵ میلیون ریال و بیش از ۴۰،۰۰۰ جایزه نقدی در نظر گرفته شده است که پس از تایید هیات نظارت بر قرعه کشی و طی مراحل اداری ، به برندگان خیّر این جوایز اهدا و اسامی برندگان بزودی از طریق وب سایت بانک پارسیان اعلام خواهد شد.
بانک پارسیان اﻓﺘﺨﺎر دارد ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﻮاع ﺗﺴﻬﯿﻼت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ازدواج و ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ، اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ، کارآفرینی ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس، درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و… اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از آن داردﮐﻪ این بانک در راستای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی خود مبتنی بر آموزه های اسلامی گام های ارزنده ای برداشته است .