تاپ خبر۲۴: قانون جدید، برای هر برگه چک «تاریخ اعتبار» در نظر گرفته است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۷، در مورد دسته چک هایی که از تاریخ ۲۰ /۱۰ / ۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می شود، درج […]

تاپ خبر۲۴: قانون جدید، برای هر برگه چک «تاریخ اعتبار» در نظر گرفته است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۷، در مورد دسته چک هایی که از تاریخ ۲۰ /۱۰ / ۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می شود، درج تاریخ اعتبار چک الزامی شده است.

این قانون تاکید دارد که «تاریخ اعتبار چک» حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است و پس از آن، چک اعتباری نخواهد داشت.

بر این اساس روی چک های صادره جدید، عبارت «صدور این چک حداکثر تا مورخ ….. مجاز است» درج خواهد شد.