تاپ خبر۲۴: اولین دوره رقابتهای کشتی ۱۵ جانبه تحت عنوان یادواره شهدای بخش کهریزک وگرامیداشت ایام دهه با شناخت نفرات برتر اوزان مختلف به کار خود پایان داد. به گزارش خبرنگار تاپ خبر، مجتبی حسینی نایب رئیس هیت کشتی بخش کهریزک ومسئول برگزاری این مسابقات با اشاره به استقبال چشمگیر کشتی گیران مطرح کشوری وملی […]

تاپ خبر۲۴: اولین دوره رقابتهای کشتی ۱۵ جانبه تحت عنوان یادواره شهدای بخش کهریزک وگرامیداشت ایام دهه با شناخت نفرات برتر اوزان مختلف به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار تاپ خبر، مجتبی حسینی نایب رئیس هیت کشتی بخش کهریزک ومسئول برگزاری این مسابقات با اشاره به استقبال چشمگیر کشتی گیران مطرح کشوری وملی پوش از این دوره از رقابتها به خبرنگار ما گفت:در این دوره از مسابقات ۳۸۵ کشتی گیر ازاستانهای مازندران،اصفهان،کاشان،لرستان،کرج،تهران وتوابع تهران درچهارگروه سنی نونهالان،نوجوانان،جوانان،بزرگسالان در قالب ۱۶ تیم ودر ۱۶ وزن با هم به رقابت پرداختند.
که نفرات برتررابه ترتیب زیرمی باشند:
نتایج نونهالان
وزن ۳۲کیلو
مقام اول حسام رضایی ازباشگاه پوریای ولی
مقام دوم محمد حسین عندلیب ازباشگاه کهریزک
مقام سوم مهدی خزایی وسجادبنیادی مشترکا ازباشگاه کهریزک
وزن ۳۸کیلو
مقام اول احمدکرمی ازباشگاه باقرشهر
مقام دوم محمدقاسمی ازباشگاه پوریای ولی
مقام سوم مهدی توری ازیاداوران ونیمانظری ازچهاردونگه مشترکا
وزن ۴۷کیلو
مقام اول سجاد مقصودی ازباشگاه چهاردونگه
مقام دوم محمد فرجیازباشگاه مازندران
مقام سوم علی ارشدازباشگاه پناهی ومحمدجلالی ازباقرشهر مشترکا
وزن ۷۳کیلو
مقام اول علی دوستی ازباشگاه پناهی
مقام دوم رضا خانی ازباشگاه کهریزک
مقام سوم علی جعفری ازباشگاه کهریزک وامیرحسین غفاری ازمازندران مشترکا
نتایج نوجوانان
وزن ۴۶ کیلو
مقام اول عرفان ایینی ازباشگاه کهریزک
مقام دوم ابولفضل امیدفرازباشگاه پناهی
نفرسوم امیرحسین گلستان ازمازندران واسماعیل حاجی زاده ازباقرشهر مشترکا
وزن ۵۴ کیلو
مقام اول حسین ورمزیار ازکهریزک
مقام دوم علی پورقلی ازکهریزک
مقام سوم مهدی روحی ازکهریزک ومرتضی نیک پور ازکاشان مشترکا
وزن ۵۸ کیلو
مقام اول مهدی اکبری ازکهریزک
مقام دوم امیر حسین یعقوبی ازنظراباد
مقام سوم محسن پشتام ازکهریزک ومحسن فعله گری ازچهاردونگه مشترکا
وزن ۷۶ کیلو
مقام اول مهدی ثنایی نیا ازمازندران
مقام دوم مرتضی مصیبی ازکهریزک
مقام سوم مجیدایمانی ازباشگاه جوانمردان وسجاد حیدری ازکاشان مشترکا
نتایج جوانان وبزرگسان
وزن ۵۰ کیلو
مقام اول محمد پیدانی ازباشگاه پناهی
مقام دوم مهدی پایانی ازباشگاه پوریای ولی
مقام سوم امیر محمدی ازنظرابادوحسن ساداتی ازمازندران مشترکا
وزن ۵۵کیلو
مقام اول عدالت رئوفی ازباشگاه ۷ تیر
مقام دوم مجتبی عباسی ازچهاردونگه
مقام سوم مهدی اسحری ازمازندران وعادل سلطانی ازکاشان مشترکا
وزن ۶۰ کیلو
مقام اول امیرفتاح ازکهریزک
مقام دوم عباس اشرفی ازکهریزک
مقام سوم اسماعیل کاروان ازکاشان وعارف کمری ازکهریزک مشترکا
وزن ۶۶کیلو
مقام اول سعید به کارازکهریزک
مقام دوم جواد قهرمانی از باشگاه توحید
مقام سوم اکبرصاحبعلی ازچهاردونگه وعباس بیگی ازباقرشهرمشترکا
وزن ۷۴کیلو
مقام اول حمید رضازرین پیکر ازباقرشهر
مقام دوم مصطفی نظری ازباشگاه جوانمردان
مقام سوممحمدرضا سرگوی ازکهریزک وشاهین میرزائی ازکهریزک مشترکا
وزن ۸۴کیلو
مقام اول افشین سرلک ازباشگاه ۷تیر
مقام دوم رضاعلی پورازکرج
مقام سوم سجاد کریمی ازیاداوران وپیروز رودپشتی ازمازندران مشترکا
وزن ۹۶کیلو
مقام اول عارف خلیلیان ازکهریزک
مقام دوم حمیدرضا ایمانی ازکنکره ۶۰
مقام سوم شهاب میرزائی ومحمد عباسی ازکهریزک مشترکا
وزن ۱۲۰ کیلو
مقام اول محسن کاظمی ازمازندران
مقام دوم علیرضا محمدی ازکهریزک
مقام سوم امیر حسین کیانیان از۷ تیروبهنام پناهنده ازکهریزک مشترکا
درمجموع تیمی نونهالان ،نوجوانان،جوانان وبزرگسالان
مقام اول کهریزک با ۱۴۲ امتیاز
مقام دوم مازندران با ۹۵ امتیاز
مقام سوم چهاردونگه با۷۱ امتیاز
مقام چارم وپنجم وششم به ترتیب به باقرشهر ،پناهی وکاشان اختصاص یافت.

حسینی در پایان گفت :دراین مسابقات به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم ومدال قهرمانی و همچنین به تیم های اول تا سوم نیز کاپ و جوایز نقدی اهدا گردید.وی ادامه داد: در رقابتهای نونهالان ۱۱۷کشتی گیر وهمچنین در نوجوانان نیز ۷۶کشتی گیر به روی تشک رفتند و در رده سنی جوانان وبزرگسالان نیز ۱۸۵ کشتی گیر با هم به رقابت پرداختند.