تاپ خبر۲۴:با تصویب هیات مدیره مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سال های ۸۹ و۹۰ مشتریان پست بانک ایران به حساب آنان واریز شد.  براساس این مصوبه؛ مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سال ۸۹ این بانک حدود ۵/۲ درصد و مابه التفاوت سود قطعی و علی […]

تاپ خبر۲۴:با تصویب هیات مدیره مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سال های ۸۹ و۹۰ مشتریان پست بانک ایران به حساب آنان واریز شد.

 براساس این مصوبه؛ مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سال ۸۹ این بانک حدود ۵/۲ درصد و مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سال ۹۰ نیز حدود ۵۸/۱ درصد شناسائی و به حساب هریک از مشتریان واریز گردید.
گفتنی است: نرخ حق الوکاله سپرده های این بانک معادل ۵/۲ درصد می باشد.