تاپ خبر۲۴: جوانان معمولاً به دلیل ترس از شکست و ناکامی و همچنین نداشتن پشتوانه مالی و تجربی، کار مستقلی را شروع نمی‌کنند. محققان بر این باورند مهم‌ترین دلیل این ترسشاید این باشد که جوانان امروز الگوی مناسبی از کارآفرینان جوان گذشته ندارند. استارتاپویکندجوانانتهران برای نخستین بار، در روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریورماه در دبیرستان البرز […]

تاپ خبر۲۴: جوانان معمولاً به دلیل ترس از شکست و ناکامی و همچنین نداشتن پشتوانه مالی و تجربی، کار مستقلی را شروع نمی‌کنند. محققان بر این باورند مهم‌ترین دلیل این ترسشاید این باشد که جوانان امروز الگوی مناسبی از کارآفرینان جوان گذشته ندارند.
استارتاپویکندجوانانتهران برای نخستین بار، در روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریورماه در دبیرستان البرز تهران، با همکاری شرکت سامسونگ برگزار می‌شود.استارتاپ ویکندیک رویدادی کارآفرینی استکهدرآنشرکت‌کننده‌هاتیمتشکیلمی‌دهندوسعیمی‌کنندایده‌هایخودرابه کسب‌وکارتبدیلکنند. درپایان نیز هرتیمیکمحصولاولیهارائهمی‌دهدودرنهایت کارتیم‌هاداوریمی‌شود. این رویدادتاکنون بیش از۳۴باردرشهرهایمختلف کشوربرگزارشده است.
استارتاپ ویکند جوانان تهران، رویدادی است که با محوریت حضور جوانان برگزار خواهد شد. این رویداد در ادامه «طرح صددرصد»، برگزار می‌شود که مرکز شتابدهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به‌منظور گسترش فرهنگ کارآفرینی در بین جوانان، در نظر گرفته است.براساس این طرح در سه سال، صد استارتاپ ویکند با حضور نزدیک به ده هزار نفر برگزار می‌شود که صد کارآفرین موفق در طول این مسیر شناسایی و توانمند می‌شود. نکته جالب‌توجه این است که تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌کنندگان، دانش آموزان کمتر از۱۸ سال هستند که نشان می‌دهد چنین رویدادهایی ازنظر جذب جوان‌ترها به حوزه کارآفرینی موفق عمل کرده است.دراینبرنامه،شرکت‌کنندگانپرانگیزه‌ایشاملبرنامهنویسان،مدیرانتجاری،علاقه‌مندان استارتاپ،بازاریاب‌هایحرفه‌ایوافراد موفقدر حوزه کارآفرینی تکنولوژی گردهممی‌آیندتاایده‌هایشانرامطرحکنند،گروهتشکیلبدهندوایده‌هایشانرااجراکنند. ایده‌هایی که در این استارتاپ بررسی می‌شوند باید بتواند یکی از مشکلات جامعه رامانند بهداشت، سلامت ومحیط‌زیست، حل کند.
علی‌رضاامیدوار،عضوهیئت‌مدیرهکانونکارآفرینیایرانوداوراینرویداد،درباره لزوم برگزاری چنین رویدادهایی گفت: «فضایکارآفرینیکشوربه‌شدتبهحضورجواناننیازداردوورودجوانانبهاینحوزهنیزنیازمندترویجفرهنگکارآفرینیدربینجوانانوخانواده‌هایآن‌هااست. برگزاری اینرویدادبه‌خوبیمی‌توانددرترویج فرهنگ کارآفرینی مؤثر باشد.»
لازم به ذکر است استارتاپویکندجوانانتهران، به‌عنوان نخستین رویداد در حوزه جوانان، در راستای ترویج کارآفرینی تکنولوژی‌محوربرگزار می‌شود. مرکزشتابدهینوآوریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،شرکت سامسونگ الکترونیکسو دانشگاه امیرکبیر از دیگر حامیاناصلیاینرویدادبهشمارمی‌آیند. برای ثبت‌ناممی‌توانید به وب‌سایت رویداد مراجعه کنید. www.tehranyouth.startupweekend.ir/