تاپ خبر۲۴:نرخ حق الوکاله بانک سینا ۲٫۵ درصد تعیین شد. در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با استناد به ماده ۳ بسته سیاستی-نظارتی نظام بانکی کشور، مصوب شورای پول و اعتبار نرخ حق الوکاله سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانک سینا در سال جاری ۲٫۵ درصد تعیین شد.

تاپ خبر۲۴:نرخ حق الوکاله بانک سینا ۲٫۵ درصد تعیین شد.

در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با استناد به ماده ۳ بسته سیاستی-نظارتی نظام بانکی کشور، مصوب شورای پول و اعتبار نرخ حق الوکاله سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانک سینا در سال جاری ۲٫۵ درصد تعیین شد.