تاپ خبر۲۴: بانک ایران زمین نرخ حق الوکاله انواع سپرده های سرمایه گذاری خود را در سال ۹۵ سه در صد اعلام کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ درراستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا حق الوکاله به کارگیری انواع سپرده های سرمایه گذاری بانک ایران زمین در سال […]

تاپ خبر۲۴: بانک ایران زمین نرخ حق الوکاله انواع سپرده های سرمایه گذاری خود را در سال ۹۵ سه در صد اعلام کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ درراستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا حق الوکاله به کارگیری انواع سپرده های سرمایه گذاری بانک ایران زمین در سال ۹۵ ، معادل ۳ درصد خالص منابع سپرده گذاران برای هریک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین شد.
گفتنی است حق الوکاله مبلغی است که بانکها می توانند در قبال بکارگیری منابع سپرده های مدت دار از سپرده گذاران دریافت کنند.