تاپ خبر۲۴:میانگین مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به ٢۵ مرداد امسال به بیش از ٧١ میلیون لیتر در روز رسید. براساس اعلام رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در بازه زمانی ١٩ تا ٢۵ مرداد امسال  مصرف بنزین به حدود ۵٠٠ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با هفته گذشته ( ۴٧٩ […]

تاپ خبر۲۴:میانگین مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به ٢۵ مرداد امسال به بیش از ٧١ میلیون لیتر در روز رسید.

براساس اعلام رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در بازه زمانی ١٩ تا ٢۵ مرداد امسال  مصرف بنزین به حدود ۵٠٠ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با هفته گذشته ( ۴٧٩ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر) از افزایش بیش از ٢٠میلیون لیتری این فراورده حکایت دارد.

بیشترین مصرف بنزین کشور در بازه زمانی یادشده با ٨١میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر به روز پنج شنبه (٢۴ مرداد) و کمترین میزان مصرف آن نیز با ۶٧ میلیون  و یکصد هزار لیتر به روز جمعه (٢۵ مرداد) مربوط می شود.

مقایسه آماری مصرف بنزین هفته منتهی به ٢۵ مرداد با هفته قبل از آن نشان می دهد مصرف این فرآورده ٢٠ میلیون و یکصد هزار لیتر افزایش یافته است که می توان این میزان افزایش را نتیجه تعدد سفرهای تابستانی و استفاده مردم از تعطیلات باقی مانده این فصل برشمرد.

مصرف ٨٠ میلیون لیتر بنزین در تهران

برپایه این گزارش مجموع مصرف بنزین تهران در هفته منتهی به ٢۵ مرداد به ٨٠ میلیون و یکصد هزار لیتر رسید که ازمیانگین مصرف ١١ میلیون و ۴۴٠ میلیون لیتری این فرآورده در دوره زمانی یاد شده حکایت دارد.

بیشترین مقدار بنزین مصرف شده در تهران با ١٣,۵ میلیون لیتر به روز پنج شنبه (٢۴ مرداد) و کمترین میزان مصرف آن نیز با ١٠ میلیون لیتر به روز یکشنبه (٢٠ مرداد) مربوط می شود.

مصرف ٧۶٨ میلیون لیتر گازوییل در کشور

در گزارش رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مصرف نفت گاز (گازوییل) در هفته منتهی به ٢۵ مرداد با میانگین ١٠٩ میلیون و ٧٧١ هزار لیتر به ٧۶٨ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته قبل،۶٢ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر افزایش یافته است.

بیشترین میزان مصرف این فرآورده با ١۴٢,۵ میلیون لیتر به روز یکشنبه (٢٠مرداد) و کمترین میزان آن با ٧٧ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر به روز جمعه(٢۵ مرداد) مربوط می شود.

ثبت مصرف ٢٢,۵ میلیون لیتر بنزین سوپر

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته منتهی به ٢۵ مرداد با میانگین روزانه سه میلیون و ٢١٠ هزار لتیر به ٢٢ میلیون و ۵٠٠ هزار لیتر رسید که بیشترین میزان مصرف آن با ٣,۴ میلیون لیتر به روز یکشنبه (٢٠ مرداد) و کمترین میزان مصرف آن نیز با ٢.٨ میلیون به روز جمعه (٢۵ مرداد) مربوط می شود.

مصرف ۴٠ میلیون لیتر نفت سفید و ٣۴٧ میلیون لیتر نفت کوره  

بنابر گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در بازه زمانی ١٩ تا ٢۵ مرداد ماه امسال، مصرف نفت سفید با میانگین ۵,٧ لیتر به ۴٠ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر رسید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجموع مصرف نفت کوره کشور نیز در این بازه زمانی (١٩ تا ٢۵ مرداد) با میانگین بیش از ۴٩,۵ میلیون لیتر به ٣۴٧ میلیون لیتر رسید.

منبع: شانا