چهارشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۷

مشارکت بانک پارسیان در تامین مالی طرح نوسازی تاکسی های فرسوده

مشارکت بانک پارسیان در تامین مالی طرح نوسازی تاکسی های فرسوده

تاپ خبر۲۴: بانک پارسیان به عنوان یکی از۳ بانک عامل، تامین مالی ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ۹۰ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده را برعهده گرفت.

درمراسم رونمایی از ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن وﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ۹۰ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده که با ﺣﻀﻮردکترنوبخت رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی کشور، پورمحمدی معاون تولید ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن، ﻣﻠﺖ و ﺗﺠﺎرت ومدیران دستگاه های اجرایی مرتبط در محل سازمان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روز شنبه ۳ بهمن ماه برگزار شد، سه بانک پارسیان، ملت و تجارت هر کدام ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۳۰ ھﺰار دﺳﺘﮕﺎه ازاﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺮای اراﺋﻪ تسهیلات ﺑﺮعهده ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ« شرکت اﯾﺮان ﺧﻮدرو» ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
بر اساس این گزارش، اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر، ﺳﺘﺎد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ۱۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ھﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن ۴۸ ﻣﺎھﻪ و ﺑﺎ ﺳﻮد ۱۶درﺻﺪ است.
گفتنی است؛ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ۹۰ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده از۱۲بهمن ﻣﺎه ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دھﻪ ﻓﺠﺮ آغازمی شود.

نوشته شده توسط سايت خبري تحليلي تاپ خبر 24 در یکشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۴ ق.ظ

دیدگاه