تاپ خبر۲۴: بانک پارسیان به عنوان یکی از۳ بانک عامل، تامین مالی ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ۹۰ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده را برعهده گرفت. درمراسم رونمایی از ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن وﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ۹۰ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده که با ﺣﻀﻮردکترنوبخت رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی کشور، پورمحمدی معاون تولید ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن، ﻣﻠﺖ […]

تاپ خبر۲۴: بانک پارسیان به عنوان یکی از۳ بانک عامل، تامین مالی ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ۹۰ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده را برعهده گرفت.

درمراسم رونمایی از ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن وﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ۹۰ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده که با ﺣﻀﻮردکترنوبخت رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی کشور، پورمحمدی معاون تولید ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن، ﻣﻠﺖ و ﺗﺠﺎرت ومدیران دستگاه های اجرایی مرتبط در محل سازمان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روز شنبه ۳ بهمن ماه برگزار شد، سه بانک پارسیان، ملت و تجارت هر کدام ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۳۰ ھﺰار دﺳﺘﮕﺎه ازاﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺮای اراﺋﻪ تسهیلات ﺑﺮعهده ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ« شرکت اﯾﺮان ﺧﻮدرو» ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
بر اساس این گزارش، اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر، ﺳﺘﺎد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ۱۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ھﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن ۴۸ ﻣﺎھﻪ و ﺑﺎ ﺳﻮد ۱۶درﺻﺪ است.
گفتنی است؛ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ۹۰ھﺰاردﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﻮده از۱۲بهمن ﻣﺎه ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دھﻪ ﻓﺠﺮ آغازمی شود.