تاپ خبر۲۴: مسابقه کشتی ۱۵ جانبه جام آینده سازان به میزبانی هیت کشتی باقرشهر درروزجمعه۵/۱۰/۹۳باحضورتیمهای تهران-توابع تهران وکرج دررده های سنی نونهالان وخردسالان برگزارگردید به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از جامع نیوز ، مجتبی حسینی مسئول برگزاری این مسابقات گفت این شهرباتوجه به کوچک بودن تعدادی ازاعضای تیم ملی کشتی آزاد وفرنگی نوجوانان وبزرگسالان […]

تاپ خبر۲۴: مسابقه کشتی ۱۵ جانبه جام آینده سازان به میزبانی هیت کشتی باقرشهر درروزجمعه۵/۱۰/۹۳باحضورتیمهای تهران-توابع تهران وکرج دررده های سنی نونهالان وخردسالان برگزارگردید
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از جامع نیوز ، مجتبی حسینی مسئول برگزاری این مسابقات گفت این شهرباتوجه به کوچک بودن تعدادی ازاعضای تیم ملی کشتی آزاد وفرنگی نوجوانان وبزرگسالان کشوررادارااست وهدف این مسابقات رادرجهت پشتوانه سازی کشتی تهران عنوان کرد.
نتایج بدست آمده بشرح ذیل می باشد:
رده سنی خردسالان

وزن
۲۲کیلوگرم مقام اول:محمد مهدی هودی(گلسرخ) مقام دوم:محسن رحیمی(چهاردونگه) مقام سوم:حسین هودی وامین اکبرزاده
مشترکا(گلسرخ) و(شهرری)
۲۶کیلوگرم مقام اول:حسین جالو(گلسرخ) مقام دوم:حسن حردی(شهرری) مقام سوم:علی صوفی وعباس احمدی
مشترکا(فدک) و(متوسلیان)
۳۲کیلوگرم مقام اول:جوادفرهوده(نظرآباد) مقام دوم:ارشادشفیعی(شهرقدس) مقام سوم:امیرعلیپورویاسین میرزاجانی
مشترکا(شهرداری)و(شهرری)
رده سنی نونهالان

وزن
۳۲کیلوگرم مقام اول :امیررضااحمدی(نظرآباد) مقام دوم :هادی اسمی(گلسرخ) مقام سوم:حامدصائین وعلیرضاقربانی
مشترکا(یادآوران)و(متوسلیان)
۳۵کیلوگرم مقام اول:محمدحسین عندلیب(گلسرخ) مقام دوم:محمدنورانی(متوسلیان) مقام سوم:یاسین صلاحی وامیرفاتحی
مشترکا(گلسرخ)و(شهرقدس)
۳۸کیلوگرم مقام اول:ابولفضل آرمیده(نظرآباد) مقام دوم:امیرحسین اسحاقیان(گلسرخ) مقام سوم:ابراهیم اصغری واکبرتیزدم
مشترکا(قرچک) و(شهرقدس)
۴۲کیلوگرم مقام اول:سجادآرمون(گلسرخ) مقام دوم:علی اکبرعابدی(شهرری) مقام سوم:مهدی شیرمقدم ومهدی ابراهیمی
مشترکا(فدک)و(شهرقدس)
۴۷کیلوگرم مقام اول:احمد کرمی(گلسرخ) مقام دوم:علیرضاتقی ها(گلسرخ) مقام سوم:محمدرحیمی ونیمانظری
مشترکا(گلسرخ)و(چهاردونگه)
۵۳کیلوگرم مقام اول: عرفان عطایی(قدوسی) مقام دوم:علی فتحی(گلسرخ) مقام سوم:پدرام حسینی وحسین حبیبی
مشترکا(گلسرخ)و(چهاردونگه)
۵۹کیلوگرم مقام اول:حسین مقصودی(چهاردونگه) مقام دوم:محمدجلالی(گلسرخ) مقام سوم:سجادمقصودی ومحمدبقرائی
مشترکا(خلیج) و(شهرداری)
۶۶کیلوگرم مقام اول:رضاخانی(شهرری) مقام دوم:مرتضی سعیدی(شهرداری) مقام سوم:علیرضاترکاشوندواولیایی
مشترکا(قمصر)و(چهاردونگه)
۷۳کیلوگرم مقام اول:امین مختاری(شهرقدس) مقام دوم:سهیل حیدری(گلسرخ) مقام سوم:اصغرمحمودپوروحسین مهدوی
مشترکا(خلیج) و(چهاردونگه)
۸۵کیلوگرم مقام اول:علیرضاقاسمی(چهاردونگه) مقام دوم:سینایاری نژاد(خلیج) مقام سوم:علی جعفری وحسین علیپور
مشترکا(گلسرخ) و(قدوسی)

نتایج تیمی راتیم گلسرخ باقرشهرباکسب۱۱۵امتیازمقام اول-تیم چهاردونگه باکسب ۷۴امتیازمقام دوم-تیم شهرری باکسب۵۶امتیازمقام سوم-وتیمهای خلیج -متوسلیان ونظرآبادبه ترتیب مقامهای چهارم تاششم رابدست آوردند
درخاتمه گفتنی است:این مسابقه باحمایتهای بی دریغ حاج اکبرابراهیمی وحاج عباس محمدی هیت امنای مجموعه تالارهای گلسرخ وتربیت بدنی وشهرداری وشورای شهرباقرشهربرگزارگردید.