تاپ خبر۲۴:در راستای اجرای برنامه‌های مدون حفاظت و نگهداری از آثار مکتوب ایرانیان، کارشناسان حفاظت و نگهداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی از مرکز اسناد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند. در این بازدید، محیط نگهداری اسناد از لحاظ دما، رطوبت و نور پایش شده و آسیب های موجود در اسناد بررسی شد. همچنین […]

تاپ خبر۲۴:در راستای اجرای برنامه‌های مدون حفاظت و نگهداری از آثار مکتوب ایرانیان، کارشناسان حفاظت و نگهداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی از مرکز اسناد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند.

در این بازدید، محیط نگهداری اسناد از لحاظ دما، رطوبت و نور پایش شده و آسیب های موجود در اسناد بررسی شد.

همچنین کشت بیولوژیک جهت شناسایی آلودگی های بیولوژیکی انجام و از محیط نگهداری اسناد نیز نمونه برداری شد. شایان ذکر است در این بازدید اسناد مربوط به جواهرات سلطنتی از لحاظ تعداد، ابعاد و میزان آسیب دیدگی بررسی شدند.