تاپ خبر۲۴:محدودیتهای تردد در محورهای مواصلاتی کشور ازمورخه ۹۲/۰۶/۲۷الی ۹۲/۰۶/۳۱ –۱ تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۶/۹۲ الی ساعت ۲۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۲ از محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.   ۲- محور کرج- چالوس   الف-تردد انواع تریلر و کامیون […]

تاپ خبر۲۴:محدودیتهای تردد در محورهای مواصلاتی کشور ازمورخه ۹۲/۰۶/۲۷الی ۹۲/۰۶/۳۱

۱ تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۶/۹۲ الی ساعت ۲۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۲ از محورهای
کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

 

۲- محور کرج- چالوس

 

الف-تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج- چالوس کماکان ممنوع می باشد.

ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳۰۰ روز جمعه مورخ ۲۹/۰۶/۹۲ الی ساعت ۰۳۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۳۰/۰۶/۹۲ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷۳۰ روز جمعه مورخ ۲۹/۰۶/۹۲ الی ۰۳۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۳۰/۰۶/۹۲ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

ج- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴۰۰ روز شنبه مورخ ۳۰/۰۶/۹۲ الی ساعت ۰۲۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۲ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۹۳۰ روز شنبه مورخ ۳۰/۰۶/۹۲ الی ساعت ۰۲۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۲ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

د- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۲ الی ساعت ۰۲۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۹۲ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷۳۰ روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۲ الی ساعت ۰۲۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۹۲ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

 ۳- محور هراز    

الف- تردد کلیه تریلرها ازمحور هرازکماکان ممنوع می باشد.

ب- تردد کلیه کامیونها وکامیونت ها به استثنای حاملین موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه،شنبه و یکشنبه مورخ۲۷، ۲۸، ۲۹،۳۰و۳۱/۰۶/۹۲ از محور هراز ممنوع می باشد

 

ج- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳۰۰  الی ۲۴۰۰ روزجمعه مورخ ۲۹/۰۶/۹۲ از رودهن محدوده مشاءبه سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵۰۰ الی ۲۴۰۰ از  آب اسک تا رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

 

ج- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴۰۰  الی ۲۴۰۰ روزیکشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۲ از رودهن محدوده مشاءبه سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶۰۰ الی ۲۴۰۰ از  آب اسک تا رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

۴- محور دماوند

 

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه،جمعه،شنبه و یکشنبه جمعه مورخ                     ۲۷، ۲۸، ۲۹،۳۰و۳۱/۰۶/۹۲ از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد.

 

۵- محور قدیم رشت قزوین

 

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای پنجشنبه و شنبه مورخ ۲۸و۳۰/۰۶/۹۲ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای جمعه و یکشنبه مورخ ۲۹و۳۱/۰۶/۹۲ از محور رشت قزوین و بالعکس ممنوع می باشد.

 

۶- محور آستارا اردبیل

 

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای جمعه و یکشنبه مورخ ۲۹و۳۱/۰۶/۹۲ از محور آستارا به اردبیل و بالعکس ممنوع می باشد..

 

۸-محور زاهدان زابل

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶۰۰ الی ساعت ۲۰۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور زاهدان- زابل و بالعکس ممنوع می باشد.

 

۹- محور زاهدان خاش

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶۰۰ الی ساعت ۲۰۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور زاهدان- خاش و بالعکس ممنوع می باشد.

 

۱۰- محور های استان قم

 

الف: تردد کلیه وسایل نقلیه باربری (تریلی – کامیون – کامیونت) بجز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵۰۰ الی ۲۴۰۰روزهای جمعه و یکشنبه مورخ۲۹و۳۱/۰۶/۹۲ از محور قدیم قم – تهران، سلفچگان و کاشان – قم و بالعکس ممنوع می باشد و رانندگان اینگونه وسائط نقلیه می توانند از محور سلفچگان – ساوه تردد نمایند.

 

ب: کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری (تریلی – کامیون – کامیونت) به استثناء مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵۰۰ الی۲۴۰۰روزهای جمعه ویکشنبه مورخ ۲۹و۳۱/۰۶/۹۲ که از استانهای مرکزی و اصفهان به سمت تهران در حرکت هستند بایستی از محور سلفچگان – ساوه – تهران و بالعکس به عنوان مسیر جایگزین استفاده نمایند.

 

ج: کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری (تریلی – کامیون – کامیونت) به استثناء مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵۰۰ روز های جمعه و یکشنبه مورخ۲۹و۳۱/۰۶/۹۲ که از استانهای جنوبی کشور (هرمزگان – سیستان و بلوچستان – کرمان – یزد) به طرف قم در حرکت هستند بایستی از مسیر (سه راهی نطنز – مورچه خورت – دلیجان – سلفچگان – ساوه – تهران و بالعکس) به عنوان مسیر جایگزین استفاده نمایند.

 

۱۰- محورفاروج- شیروان- بجنورد-آشخانه- چمن بید- جنگل گلستان وبالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۳۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور های فوق ممنوع می باشد.

 

۱۱- محورگلوگاه گرگان – جنگل گلستان- چمن بید وبالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۳۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور های فوق ممنوع می باشد.

 

۱۲- محورزرین شهر سفید دشت- بروجن- لردگان ایذه وبالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۳۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور های فوق ممنوع می باشد

 

۱۳- محورزرین شهر سفید دشت- بروجن- یاسوج وبالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۳۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور های فوق ممنوع می باشد

 

۱۴- محور های اصلی استان اصفهان

 

تردد کلیه تریلرها کامیونهای حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۶۰۰ الی ۱۸۰۰روز های ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع می باشد.

 

۱۵- محوررامهرمز- بهبهان و بهبهان -گچساران وبالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۳۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور های فوق ممنوع می باشد

 

۱۵- محورهفتگل ایذه- دهدز- شهرکردو بالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۳۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور های فوق ممنوع می باشد

 

 

 

 

۱۶-محور دزفول- شوشتر و شوشتر- اهواز وبالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۳۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور های فوق ممنوع می باشد

 

۱۷- محوراردبیل- سرچم و بالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۳۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور های فوق ممنوع می باشد

 

۱۸- محورقدیم ساوه همدان و بالعکس

 

تردد کلیه تریلرها ،کامیونها واتوبوسها به استثنای  کامیونها وتریلرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ظهرروز پنج شنبه مورخ ۲۸/۰۶/۹۲ الی ساعت۰۷۰۰ روز شنبه مورخ ۳۰/۰۶/۹۲ از محورفوق در حوزه استان مرکزی ممنوع می باشد

 

۱۹- محور مریوان سنندج و بالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۸و۲۹/۰۶/۹۲ از محور فوق ممنوع می باشد.

 

۲۰- محور قو چان- مشهد، سبزوار- مشهدوتربت حیدریه مشهد و بالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۳۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور های فوق ممنوع می باشد.

 

۲۱- محور جیرفت-راین- بافت و بالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۸/۰۶/۹۲ الی ساعت ۰۷۰۰ روزیکشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۲از محورفوق ممنوع می باشد.

 

۲۱- محورمیانه زنجان،میانه قره چمن،مرند خوی و مرند – بازرگان و بالعکس

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۱۰۰ روزیکشنبه مورخ ۳۱/۰۶/۹۲از محورهای فوق ممنوع می باشد.

 

۲۲- محورجزیره اسلامی در استان آذر بایجان شرقی

 

تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۳۰۰ روزهای ۳۰،۲۹،۲۸و۳۱/۰۶/۹۲ از محور های فوق ممنوع می باشد.