تاپ خبر۲۴:زندی معاون روابط عمومی وزارت اقتصاد ودارایی در گفتگو اختصاصی خبرنگار تاپ خبر۲۴ ضمن تشکر و قدرانی از دکتر حسینی وزیر اقتصاد ودارایی دولت نهم ودهم به جهت زحمات ماندگار همچون مکانیزه کردن گمرگ ،یکپارچه شدن سیستم بانکی کشور،حذف بروکراسی علارغم وابستگی به آن در مجموعه وزارت اقتصاد ودارایی و موارد از این دست […]

تاپ خبر۲۴:زندی معاون روابط عمومی وزارت اقتصاد ودارایی در گفتگو اختصاصی خبرنگار تاپ خبر۲۴ ضمن تشکر و قدرانی از دکتر حسینی وزیر اقتصاد ودارایی دولت نهم ودهم به جهت زحمات ماندگار همچون مکانیزه کردن گمرگ ،یکپارچه شدن سیستم بانکی کشور،حذف بروکراسی علارغم وابستگی به آن در مجموعه وزارت اقتصاد ودارایی و موارد از این دست از خدمات شایسته دکتر حسینی می باشد.

وی همچنین از دکتر طیب نیا به عنوان فردی آگاه و مطلع از مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد کشور یاد کرد و تجربه وپتانسیل بالای ایشان را از خصوصیات بارزشان دانست.