تاپ خبر۲۴ :تمامی شهرنت های بانک شهر به صورت شبانه روزی در طول نمایشگاه بین المللی کتاب به مردم خدمات می دهند به گزارش تاپ خبر۲۴، دکترتابش فردرحاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب درجمع خبرنگاران گفت : استقبال ازشهرنت های بانک شهر در استان ها ی مختلف خیلی زیاد شده به طوری که این تقاضا روبه […]

تاپ خبر۲۴ :تمامی شهرنت های بانک شهر به صورت شبانه روزی در طول نمایشگاه بین المللی کتاب به مردم خدمات می دهند

به گزارش تاپ خبر۲۴، دکترتابش فردرحاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب درجمع خبرنگاران گفت : استقبال ازشهرنت های بانک شهر در استان ها ی مختلف خیلی زیاد شده به طوری که این تقاضا روبه افزایش است.
معاون امور نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری بانک شهر درادامه عنوان کردمطالبه مردم ازخود مدیریت شهری شده وچون مورداستقبال مردم شده است که این خدمت درگستره حوزه شهرداریها وجود دارد.
وی درادامه تعداد شهرنت های نصب شده رادرکشور۲۳۰ مورد در۳۱ شهر عنوان کردند که تعدادی ازآنها دراتوبان های پرتردد مثل شیراز،قم وقزوین نصب شده است.
تابش فرتعدادی ازشهرنت ها که درشهرهای بزرگ نصب شده رابه ترتیب تهران ۲۸،شهرستانهای استان تهران۱۱،البرز۲۴،شیراز۱۸،قم۱۴،اصفهان ۱۴،آذربایجان۱۴،مشهد۱۲،خوزستان۶ و……به همین ترتیب درتعدادی دیگر درمراکز دیگر نصب شده است.