تاپ خبر۲۴:سومین همایش “ایران و استعمار انگلیس” توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی در بوشهر برگزار می شود. این همایش همزمان با سال روز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار و با محوریت مبارزه، مقاومت و پیروزی برگزار خواهدشد. مقاومت و مقابله با سلطه انگلیس در دوره قاجار، مقاومت و مقابله با سلطه […]

تاپ خبر۲۴:سومین همایش “ایران و استعمار انگلیس” توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی در بوشهر برگزار می شود.

این همایش همزمان با سال روز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار و با محوریت مبارزه، مقاومت و پیروزی برگزار خواهدشد.

مقاومت و مقابله با سلطه انگلیس در دوره قاجار، مقاومت و مقابله با سلطه انگلیس در دوران پهلوی، مواضع و اندیشه های شخصیت ها و گروه های سیاسی و مذهبی بر ضد سلطه انگلیس مربوط به دوران  قاجار و دوران پهلوی از موضوعات مورد بحث و نظر در این همایش است.

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ، مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و با نکهای اسنادی (مهتاب(  و چند مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی دیگر نیز در  برگزاری این همایش همکاری می کنند. گفتنی است سومین همایش “ایران و استعمار انگلیس” سه شنبه ۱۲ شهریور ماه در مرکز اسناد و کتابخانه ملی بوشهر برگزار می شود