تاپ خبر۲۴: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۱۹۷٫۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با ۸ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۲۹٫۵ هزار میلیارد ریال (معادل۶٫۳ درصد) افزایش داشته است. جدول شماره ۱ بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت […]

تاپ خبر۲۴: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۱۹۷٫۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با ۸ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۲۹٫۵ هزار میلیارد ریال (معادل۶٫۳ درصد) افزایش داشته است.
جدول شماره ۱ بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۸ ماهه سال جاری ۶۴۲٫۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۹٫۲ درصد) بوده که نسبت به ۸ ماهه سال گذشته ۴٫۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۰٫۷ درصد) کاهش داشته است.

جدول شماره ۲ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۸ ماهه سال جاری می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه سال جاری مبلغ ۱۳۹۰٫۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳٫۳ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با ۸ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۴۳٫۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱٫۵ درصد افزایش داشته است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه سال جاری معادل ۵۳۱٫۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸٫۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۳۹۰٫۱ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
ملاحظه می‌شود از ۶۴۲٫۸ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۲٫۶ درصد آن (مبلغ ۵۳۱٫۱ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

» جدول ۱ تسهیلات پرداختی کل بانکها به تفکیک بخشهای اقتصادی ۵۲ KB – PDF icon
» جدول ۲- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۴ ۶۱ KB – PDF icon