تاپ خبر۲۴:بر اساس این بخشنامه، همه دستگاه های اجرایی موظفند ساعات کار ادارات شهر تهران را با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و مصوبات هیئت وزیران ، در سقف ۴۴ ساعت در هفته تنظیم و اجرا کنند با بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، کلیه […]

تاپ خبر۲۴:بر اساس این بخشنامه، همه دستگاه های اجرایی موظفند ساعات کار ادارات شهر تهران را با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و مصوبات هیئت وزیران ، در سقف ۴۴ ساعت در هفته تنظیم و اجرا کنند

با بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ساعات کار ادارات شهر تهران را با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و مصوبات هیئت محترم وزیران در سقف ۴۴ ساعت در هفته تنظیم و اجرا کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

با عنایت به استعلام های بعمل آمده از سوی دستگاه های اجرایی در خصوص ساعات کار ادارات شهر تهران موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۵/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ این معاونت، همچنین پیرو گزارش های مراجع قانونی ذیربط منجمله تاکید دیوان محاسبات کشور طی نامه شمراه ۶۰/۴۰۰۰۰مورخ ۳/۲/۱۳۹۰ در مورد رعایت مفاد ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن به اطلاع می رساند، موضوع بخشنامه یاد شده مربوط به شرایط بحرانی و اضطرار در هوای شهر تهران بوده و اجرای این مصوبه در شرایط فعلی موضوعیت ندارد. لذا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ساعات کار ادارات شهر تهران را با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و مصوبات هیئت محترم وزیران با موضوع ساعات آغاز به کار ادارات ومشاغل در شهر تهران در سقف ۴۴ ساعت در هفته تنظیم و اجرا نمایند.
بدیهی است چنانچه در هر زمان شرایط بحران و اضطرار از سوی مراجع و مقامات ذیربط اعلام گرددموضوع جهت تغییر در ساعات اداری به دستگاه های اجرایی اعلام خواهد شد .

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دولت