تاپ خبر۲۴: دکتر محمد رضا خانی پیرو معرفی از سوی هیأت مدیره بانک سرمایه و تأیید بانک مرکزی به عنوان قائم مقام مدیر عامل بانک سرمایه، مدیریت اجرایی این بانک را بر عهده گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سرمایه، بر اساس مصوبه هیأت مدیره این بانک و تأیید بانک مرکزی طی […]

تاپ خبر۲۴: دکتر محمد رضا خانی پیرو معرفی از سوی هیأت مدیره بانک سرمایه و تأیید بانک مرکزی به عنوان قائم مقام مدیر عامل بانک سرمایه، مدیریت اجرایی این بانک را بر عهده گرفت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک سرمایه، بر اساس مصوبه هیأت مدیره این بانک و تأیید بانک مرکزی طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/۹۵ مورخ ۲۵/۰۳/۹۵ دکتر محمد رضا خانی به عنوان قائم مقام مدیر عامل بانک سرمایه منصوب و کلیه اختیارات و وظایف اجرایی مدیر عامل تا زمان انتصاب مدیر عامل جدید به وی واگذار شد.

گفتنی است پیش از این دکتر علیرضا حیدرآبادی پور سمت مدیریت عامل بانک سرمایه را عهده دار بود که با تصویب هیأت مدیره این بانک، به کار خود در بانک سرمایه پایان داد و کلیه اختیارات و وظایف وی به دکتر محمد رضا خانی واگذار گردید.