تاپ خبر۲۴: سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ دستور اداری به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور، نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزدهای سال ۹۵ را مشخص کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، این دستور اداری در اجرای مصوبه شورایعالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی و […]

تاپ خبر۲۴: سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ دستور اداری به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور، نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزدهای سال ۹۵ را مشخص کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، این دستور اداری در اجرای مصوبه شورایعالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی و ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی تنظیم و طی آن افزایش حداقل و حداکثر دستمزد سنواتی در سال ۱۳۹۵ و همچنین دستمزد مقطوع بیش از ۲۷۰ فعالیت مشمول دستمزد مقطوع، کارگران ساختمانی و رانندگان تعیین شده است.
در این دستور اداری آمده است: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال (۲۷۰۷۲۲ ریال) اعلام می‌شود.
همچنین سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۴، معادل ۱۴ درصد افزایش می‌یابد مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
بر این اساس مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۴ از رقم روزانه ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال (۲۷۰۷۲۲ ریال) بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته است، مشروط بر اینکه ازحداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال (۲۷۰۷۲۲ ریال) کمتر نباشد.
با توجه به اینکه طبق بند ۳ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال (۱۱۰۰۰۰۰ ریال) کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت شود، لذا کارفرمایان ذیربط می‌بایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون مزایای مشمول به‌همراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.
بر اساس این دستور اداری دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری معادل ۳۵۱ هزار و ۹۴۰ ریال(۳۵۱۹۴۰ ریال)، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل ۲۹۷ هزار و ۸۰۰ ریال (۲۹۷۸۰۰ ریال)، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال (۲۷۰۷۲۲ ریال) تعیین شده است.
با توجه به بخشنامه شماره ۴ /۷ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب ۲ /۱ ، ۳ /۱ و ۴ /۱ برابر حداقل دستمزد سال ۹۴ به ترتیب برای کارگران درجه سه ۳۲۴ هزار و ۸۷۰ ریال (۳۲۴۸۷۰ ریال)، درجه دو ۳۵۱ هزار و ۹۴۰ ریال(۳۵۱۹۴۰ ریال) و درجه یک ۳۷۹ هزار و ۱۰ ریال(۳۷۹۱۰ ریال) محاسبه و وصول می‌شود.
با عنایت به مصوبات شوایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل یک میلیون و ۸۹۵ هزار و ۵۴ ریال( ۱۸۹۵۵۴ ریال) تعیین و رعایت موضوع در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی است.