تاپ خبر۲۴: در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در ۶ ماه نخست سال جاری بانک صنعت و معدن حدود ۶ هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به طرح های کوچک و متوسط در استان های مختلف کشور پرداخته است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک صنعت و معدن از این رقم ٢هزار و۵٠٠میلیارد […]

تاپ خبر۲۴: در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در ۶ ماه نخست سال جاری بانک صنعت و معدن حدود ۶ هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به طرح های کوچک و متوسط در استان های مختلف کشور پرداخته است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک صنعت و معدن از این رقم ٢هزار و۵٠٠میلیارد ریال به سرمایه در گردش و ۴ هزار میلیارد ریال به سرمایه ثابت طرح های صنعتی و تولیدی کشور تعلق گرفته است.
میزان تسهیلات پرداخت شده به طرح های کوچک و متوسط در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با میزان پرداختی در مدت مشابه سال ٩۴ توسط این بانک ٢ درصد افزایش داشته است.
از میزان تسهیلات پرداختی یاد شده استان تهران با حدود ٢ هزار میلیارد ریال، قزوین با حدود ۶٠٠میلیارد ریال و یزد با ۵٠٠ میلیارد ریال به ترتیب بیشترین میزان تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده اند.