تاپ خبر۲۴: دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، درجلسه شورای اداری استان لرستان مجددا از بانک ملی ایران به دلیل همراهی و حمایت جدی و پیشروانه در حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی به صورت ویژه قدردانی و تشکر کرد. جلسه شورای اداری استان لرستان باحضورتمامی مدیران استانی، اعضای شورای تامین ودستگاه شورای نظارتی، نماینده ولی […]

تاپ خبر۲۴: دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، درجلسه شورای اداری استان لرستان مجددا از بانک ملی ایران به دلیل همراهی و حمایت جدی و پیشروانه در حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی به صورت ویژه قدردانی و تشکر کرد.

جلسه شورای اداری استان لرستان باحضورتمامی مدیران استانی، اعضای شورای تامین ودستگاه شورای نظارتی، نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه خرم آباد فرمانداران، نمایندگان بخش خصوصی ومجمع نمایندگان استان لرستان برگزارشد. در ابتدای این استاندار لرستان گرارشی درخصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی دراستان ارایه کرد وسپس وزیرکشور ازبانک ملی ایران بصورت ویژه بخاطرهمراهی وحمایت جدی و پیشروانه ازطرحهای اقتصاد مقاومتی خاصه راه اندازی فازاول کارخانه موادغذایی گهرلرستان که به عنوان یکی ازپروژه های اقتصاد مقاومتی معرفی شده تشکر وتقدیر کرده واظهار داشت : باورنمی کردم کمترازسه ماه این پروژه راه اندازی شودلازم است ازآقای دکترحسین زاده مدیرعامل فعلی، دکتر همتی مدیرعامل قبلی، اعضای هیئت مدیره، دیگر مسئولان بانک ملی ایران و بویژه از مقدم بیرانوند رئیس اداره امور شعب لرستان بانک ملی ایران قدردانی نمایم. درادامه این جلسه وزیر کشور به جمع بندی موضوعات جلسه پرداخته و به عنوان جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی گفت: دراین ماموریتم دوموضوع خیلی برایم شایان توجه بود یکی طرح سنتی پرورش زنبورعسل ومحصولات باغی آقای علیخانی بعنوان بخش خصوصی ودیگرحمایت های جدی وبرجسته بانک ملی ایران که باید ازطرف ستاداقتصاد مقاومتی درکشورازآنها تقدیربعمل آید. این سخن دکتر فضلی مورداستقبال و تشویق تمامی حاضران در جلسه و خبرنگاران رسانه های جمعی استان قرارگرفت. در این جلسه رئیس اداره امورشعب لرستان باهماهنگی کریمی عضو هیت مدیره بانک، گزارشی از وضعیت املاک تملیکی بانک در لرستان را ارائه کرد.