تاپ خبر۲۴: در زیر جوابیه سونی موبایل را در مورد خبر پخش شده در مورد اخراج نیروهای بخش سونی موبایل دریافت نمایید: ” مقاله دربارهٔ کم کردن ۱۰۰۰ نفر دیگر از پرسنل شاغل در کسب‌وکار تلفن هوشمند، براساس هیچ‌یک از بیانیه‌هایی که Sony صادر کرده است، نیست. همان‌گونه که پیش از این اعلام کردیم، Sony […]

تاپ خبر۲۴: در زیر جوابیه سونی موبایل را در مورد خبر پخش شده در مورد اخراج نیروهای بخش سونی موبایل دریافت نمایید:

” مقاله دربارهٔ کم کردن ۱۰۰۰ نفر دیگر از پرسنل شاغل در کسب‌وکار تلفن هوشمند، براساس هیچ‌یک از بیانیه‌هایی که Sony صادر کرده است، نیست. همان‌گونه که پیش از این اعلام کردیم، Sony تا پایان این سال مالی برای توجیه برنامهٔ دستگا‌ه‌های همراه ردهٔ متوسط، شامل تغییر ساختار بخش‌ها، برنامه‌ریزی کرده است .”

منیژه معماری

روابط عمومی