تاپ خبر۲۴: بانک مسکن شکایت خود در خصوص سخنان بابک زنجانی را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری میکند. با عنایت به درج مطالب مربوط به دادگاه بابک زنجانی در رسانه ها و سخنان وی ،بانک مسکن شکایت خود را از طریق مراجع ذی صلاح قانونی دنبال و پیگیر استیفای حقوق بیت المال و بانک […]

تاپ خبر۲۴: بانک مسکن شکایت خود در خصوص سخنان بابک زنجانی را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری میکند.
با عنایت به درج مطالب مربوط به دادگاه بابک زنجانی در رسانه ها و سخنان وی ،بانک مسکن شکایت خود را از طریق مراجع ذی صلاح قانونی دنبال و پیگیر استیفای حقوق بیت المال و بانک خواهد بود.
لذا خواهشمنداست جهت تنویر افکار عمومی و حفظ حقوق بانک دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات نسبت به درج آن در رسانه ها اقدام گردد.
مسعود ایزدی
رئیس اداره روابط عمومی بانک مسکن