تاپ خبر۲۴: نرخ حق الوکاله بانک آینده برای سال ۱۳۹۹، سه درصد تعیین شد. در راستای پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های این بانک، به میزان ۳ (سه) درصد خالص منابع سپرده¬گذار برای هر یک از انواع سپرده¬های به کارگرفته شده جهت مصارف مشاع در سال ۱۳۹۹ […]

تاپ خبر۲۴: نرخ حق الوکاله بانک آینده برای سال ۱۳۹۹، سه درصد تعیین شد.

در راستای پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های این بانک، به میزان ۳ (سه) درصد خالص منابع سپرده¬گذار برای هر یک از انواع سپرده¬های به کارگرفته شده جهت مصارف مشاع در سال ۱۳۹۹ تعیین شده است.