تاپ خبر۲۴: طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک با حضور در اداره کل تطبیق، […]

تاپ خبر۲۴: طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک با حضور در اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نزدیک در جریان امور و فعالیت های این اداره کل قرار گرفتند.
عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ضمن تشریح اهمیت تطبیق در ساختار بانک ها، بر جایگاه واحد تطبیق در نظام حاکمیت شرکتی تاکید کرد و اقدامات اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک را تضمین کننده حسن شهرت و سلامت فعالیت های جاری بانک و همچنین کاهش ریسک در حوزه های مختلف عنوان کرد.
ناصر شاهباز عضو دیگر هیات مدیره نیز به تشریح مدل سه خطی دفاعی در بانک ملی ایران پرداخته و با تشریح و تبیین جایگاه تطبیق در بانک، نقش واحد تطبیق و کمیته عالی رعایت قوانین و مقررات را بسیار پر اهمیت عنوان کرد.
همچنین سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز به تشریح موضوع تطبیق در بانکداری امروز پرداخت و اظهار کرد: امروزه موضوع تطبیق جز موضوعات اساسی و حیاتی در بانک هاست و بانک ملی ایران نیز با توجه به اهمیت و حساسیت آن، اهتمام ویژه ای جهت عمل به استانداردهای آن دارد.
رئیس کمیسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای هماهنگی بانک های دولتی در ادامه با اشاره به شیوه نوین بازرسی مبتنی بر ریسک (ریسک محور)، به کار گیری آن توسط اداره کل متبوع خود را یکی از اقدامات اثرگذار در افزایش کارایی و اثر بخشی بازرسی ها برشمرد و آثار آن در حوزه عملیاتی اقدامات این اداره کل را بیان کرد.