تاپ خبر۲۴ : ۴هزار و ٩٢٠ میلیارد و ۶٧٢ میلیون ریال در قالب تعهدات کوتاه مدت از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران در شش ماه نخست سال جاری پرداخت شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات […]

تاپ خبر۲۴ : ۴هزار و ٩٢٠ میلیارد و ۶٧٢ میلیون ریال در قالب تعهدات کوتاه مدت از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران در شش ماه نخست سال جاری پرداخت شده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع هزینه های کوتاه مدت، یک هزار و ٣١٨ میلیارد و ٢٩١میلیون ریال در بخش غرامت دستمزد بیماری غیر ناشی ازکار و ١١۴ میلیارد و ۵١ میلیون ریال در بخش غرامت دستمزد بیماری ناشی از کار هزینه شده است.
همچنین یک هزار و١۵۵ میلیارد و ١٩۶ میلیون ریال به عنوان استراحت ایام بارداری و ۶۵١میلیارد و ۴٩١میلیون ریال به عنوان کمک هزینه ازدواج از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان در همین مدت پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، در شش ماه اول سال جاری، بابت کمک هزینه فوت و کفن و دفن ١۴٩میلیارد و ١٣٨ میلیون ریال وبابت هزینه سفر و فوق العاده همراه ١٨ میلیارد و۴١٧ میلیون ریال هزینه شده است.
همچنین، در همین مدت ١۴۴میلیارد و ٣١١میلیون ریال برای کمک هزینه پروتز و اروتز پرداخت شده و در بخش غرامت نقص عضو مقطوع ١۴ میلیارد و ٢۶١میلیون ریال و در بخش سایر کمک ها یک هزار و ٢٨٨ میلیارد و ١٣٨ میلیون ریال هزینه شده است.