تاپ خبر۲۴: دومین جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی برگزار و بر اهمیت منابع انسانی به عنوان دارایی نامشهود و سرمایه استراتژیک بانک تاکید شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه که با حضور عباس شفیعی عضو هییٔت مدیره بانک به عنوان ناظر کمیته، حبیب الله رشید ارده […]

تاپ خبر۲۴: دومین جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی برگزار و بر اهمیت منابع انسانی به عنوان دارایی نامشهود و سرمایه استراتژیک بانک تاکید شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه که با حضور عباس شفیعی عضو هییٔت مدیره بانک به عنوان ناظر کمیته، حبیب الله رشید ارده معاون منابع انسانی بانک به عنوان مالک کمیته و همچنین اعضای کمیته متشکل از هادی سالارخیلی مدیر امور طرح و برنامه و روسای ادارات کل سرمایه انسانی، سازمان و روش ها، آموزش، رفاه و درمان و روابط عمومی از سوی اداره کل مدیریت استراتژیک برگزار شد، اقدامات کارگروه مبنی بر شناسایی آسیب ها و چالش های حوزه سرمایه انسانی و راهکارهای پیشنهادی کارگروه ارایٔه و مصوب گردید. همچنین مقرر شد اولویت بندی و جزیٔیات راهکارها در قالب کارت پروژه تکمیل و ارایٔه شود.
عباس شفیعی ضمن تاکید بر نگاه فراواحدی و اهمیت منافع بانک در تدوین استراتژی ها اظهار کرد: در تحلیل مضامین، به دنبال نقاط ضعف و محکوم کردن واحدها نیستیم بلکه درصدد این هستیم که مسایل و موضوعات کلیدی و تاثیرگذار بر تدوین برنامه های آتی بانک را شناسایی و راهکار متناسب ارایٔه کنیم.
حبیب الله رشید ارده نیز بیان کرد: اقدامات متعددی در بانک انجام می شود اما لازمه تحقق اهداف و استراتژی ها، هماهنگی و انسجام بین اقدامات و پروژه های صورت پذیرفته است.