تاپ خبر۲۴: علی نورزاد معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان اصفهان عملیات اجرایی قطعه پایانی راه آهن سریع السیر تهران_قم_اصفهان آغاز شد. وی ضمن بیان این که پروژه یاد شده نماد جدیدی در صنعت حمل و نقل کشور محسوب میشود افزود: قرار داد پروژه به صورت […]

تاپ خبر۲۴: علی نورزاد معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان اصفهان عملیات اجرایی قطعه پایانی راه آهن سریع السیر تهران_قم_اصفهان آغاز شد.

وی ضمن بیان این که پروژه یاد شده نماد جدیدی در صنعت حمل و نقل کشور محسوب میشود افزود: قرار داد پروژه به صورت DB&Fاست و شرکت CRECکه طرف قرارداد است مسئولیت طراحیف ساخت و تامین پروژه را برعهده دارد . این قرارداد در اوایل سال منعقد شده و اعتبار اسنادی آن از طریق بانک صنعت و معدن و بانک CBC گشایش یافته است.
نورزاد تصریح کرد: مسیر راه آهن سریع السیر تهران_قم_اصفهان به دلیل تسریع در زمان سفر به شهرهای تهران،قم،اصفهان و نیز بهره مندی و سهولت تردد مسافران فرودگاه بین المللی امام(ره) به شهرهای اصفهان و تهران از اهمیت بسیاری برخوردار است.