تاپ خبر۲۴:بانک مسکن علاوه بر فعالیت در حوزه مسکن مهر ،به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن و ساختمان همچنان تسهیلات مختلفی در این حوزه به متقاضیان پرداخت می کند به طوری که طی فروردین ماه سال جاری تعداد ۷ هزار و۳۳ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۶/۱۹۱۱ میلیارد ریال در قالب مشارکت […]

تاپ خبر۲۴:بانک مسکن علاوه بر فعالیت در حوزه مسکن مهر ،به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن و ساختمان همچنان تسهیلات مختلفی در این حوزه به متقاضیان پرداخت می کند به طوری که طی فروردین ماه سال جاری تعداد ۷ هزار و۳۳ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۶/۱۹۱۱ میلیارد ریال در قالب مشارکت مدنی،خرید،جعاله،قرض الحسنه و سایر عقود به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، بیشترین میزان تسهیلات پرداخت شده در این مدت مربوط به تسهیلات خرید در بخش مسکن و ساختمان با ۳/۴۴ درصد سهم از کل تسهیلات می باشد که این امر نشان دهنده آمادگی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان است.

همچنین در بخش مسکن مهر نیز بانک مسکن تا کنون با۳۷۲/۲هزار واحد به مبلغ ۰۰۰ر۴۸۵ میلیارد ریال قرارداد منعقد کرده و بیش از یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحد نیز فروش اقساطی گردیده است که این آمار نشان می دهد که از محل های احداثی مسکن مهر بیش از ۶۰ درصد فروش اقساطی شده است.

لازم به ذکر است بخش مسکن با ارتباط پیشین با ۷۸بخش اقتصادی و نیز ارتباط پسین با ۵۶بخش اقتصادی به عنوان بخش پیشتاز اقتصاد برای خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور مطرح بوده است و پرداخت موفقیت آمیز حجم بالای این تسهیلات از سوی بانک مسکن گویای آمادگی این بانک در پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن و ساختمان و خروج از این رکود می باشد.