تاپ خبر۲۴: براساس رتبه‌ بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی، که همه ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام می‌شود؛ بانک آینده حائز رتبه بیست و چهارم شد. در نوبت قبلی رتبه‌ بندی، بانک آینده رتبه سی و هفتم را در اختیار داشت که پس از ارزیابی توسط سازمان مذکور، برای سال مالی ۱۳۹۳، سیزده رتبه صعود […]

تاپ خبر۲۴: براساس رتبه‌ بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی، که همه ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام می‌شود؛ بانک آینده حائز رتبه بیست و چهارم شد.

در نوبت قبلی رتبه‌ بندی، بانک آینده رتبه سی و هفتم را در اختیار داشت که پس از ارزیابی توسط سازمان مذکور، برای سال مالی ۱۳۹۳، سیزده رتبه صعود را تجربه نموده است.

رتبه‌ بندی مذکور با محوریت حجم فروش و با لحاظ شانزده شاخص دیگر، صورت گرفته و به‏ عنوان شاخص ‏های عملکردی در فضای کسب و کار کشور، مطرح می‌باشد.