تاپ خبر۲۴: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اجرایی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم (ره) ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و از نزدیک در جریان اﻗﺪاﻣﺎت و فعالیت های صورت گرفته ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد قرار گرفت. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ روز سوم خرداد ماه، مصادف با سالروز آزادسازی […]

تاپ خبر۲۴: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اجرایی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم (ره) ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و از نزدیک در جریان اﻗﺪاﻣﺎت و فعالیت های صورت گرفته ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد قرار گرفت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ روز سوم خرداد ماه، مصادف با سالروز آزادسازی خرمشهر، نمایشگاه دستاوردهای فعالیت های فاخر و بسیار ارزشمند بنیاد برکت به نمایش گذاشته شد.
تولید و تامین دارو های مورد نیاز کشور و به خصوص تولید داروهای خاص، ارائه سرویس پزشکی از راه دور به مناطق محروم و تشکیل پرونده پزشکی برای بیش از ۴۵ میلیون نفر، فعالیت گسترده مدرسه سازی و ساخت بیش از ۸۰۰ مدرسه در مناطق محروم، عمران و آبادانی در مناطق محروم و …. از جمله اقدامات صورت گرفته این بنیاد است.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ آقایان ﻋﺎرف ﻧﻮروزی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدﺑﺮﮐﺖ و آقای بهنام حسین پور، مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان ﮔﺰارﺷﯽاز اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻲ (ره) اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎی رھﻨﻤﻮدھﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ و ھﻤﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻓﺮاد،ﮔﺮوه ھﺎ و واﺣﺪھﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، توانمند سازی اقتصادی،زیربنایی، مدرسه سازی،سلامت کشور و در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.