تاپ خبر۲۴: اولین تسهیلات صندوق مسکن یکم بانک مسکن به مشتریان شعب ایرانمهر و شهدای گرگان در استان گلستان پرداخت شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن، اولین تسهیلات صندوق مسکن یکم در شعبه ایرانمهر گرگان پس از سپرده‌گذاری یک‌ساله مشتری و به‌صورت انفرادی به میزان ۶۰۰ میلیون ریال و در شعبه […]

تاپ خبر۲۴: اولین تسهیلات صندوق مسکن یکم بانک مسکن به مشتریان شعب ایرانمهر و شهدای گرگان در استان گلستان پرداخت شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن، اولین تسهیلات صندوق مسکن یکم در شعبه ایرانمهر گرگان پس از سپرده‌گذاری یک‌ساله مشتری و به‌صورت انفرادی به میزان ۶۰۰ میلیون ریال و در شعبه شهدا گرگان به یکی از مشتریان به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به‌صورت سپرده‌گذاری و دیگری به‌صورت توأم با اوراق گواهی حق تقدم به میزان یک میلیارد ریال پرداخت شد.