تاپ خبر۲۴:«ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح و شرایط و زمینه های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش فرض برقراری ‘ پایداری بودجه ای’، ‘پایداری خارجی’ و ‘ثبات مالی’ شناسایی گردید بانک مرکزی اهداف، سیاست ها و برنامه های بانک مرکزی […]

تاپ خبر۲۴:«ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح و شرایط و زمینه های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش فرض برقراری ‘ پایداری بودجه ای’، ‘پایداری خارجی’ و ‘ثبات مالی’ شناسایی گردید بانک مرکزی اهداف، سیاست ها و برنامه های بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را اعلام کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اقتصاد ایران به واسطه تحریم های طولانی و همه جانبه و افق نامطمئن تعاملات سیاسی با دنیای خارج، بیش از هر زمانی باید نظام تدبیر امور خود را به گونه ای تنظیم نماید که آسیب پذیری های اقتصادی به حداقل ممکن تقلیل یابد.

ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سی ام بهمن ماه ۱۳۹۲ را می توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر انواع تهدیدها و آسیب های اقتصادی دانست. پیرو ابلاغ سند مذکور توسط مقام معظم رهبری و متعاقب آن نامه رییس جمهور در اول اسفند ماه ۹۲ تمام دستگاه ها و نهادهای کشور؛ اعم از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر سازمان های کشور موظف گردیدند تمام تلاش خود را جهت تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی در چارچوب سند ابلاغی معظم له به کار بندند.

در این راستا، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تدوین و ارایه پیشنهادها، نقشه راه و زمان بندی اجرای مواد مندرج در سند ابلاغی شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف به تهیه تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاستهای یادشده و ارایه به شورای پول و اعتبار گردید. سایر نهادها و دستگاه های ذیربط نیز به فراخور ماهیت دستگاهی خود، متولی اجرای بخشی از اهداف تعیین شده در این زمینه گردیدند.

افزون بر این، براساس تعیین وظایف و اقدامات دستگاه ها برای اجرایی نمودن محتویات سند مذکور توسط معاون اول ریاست جمهوری، برنامه ریزی و سازوکارهای اجرائی بندهای ‘۹’ و ’۱۹’ این سند به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار گردید. این بندها عبارتند از:

** تدوین سیاست های پولی و اعتباری متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بند ۹)؛ شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی (بند ۱۹).

در این راستا، بانک مرکزی در اولین گام، اقدام به تشکیل’کمیته اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی’ کرد و پس از انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن، در نهایت اهداف و چارچوب هایی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تخصصی امور پولی و بانکی ترسیم نمود. براین اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح و شرایط و زمینه های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش فرض برقراری ‘ پایداری بودجه ای’، ‘پایداری خارجی’ و ‘ثبات مالی’ شناسایی گردید. پس از طرح اهداف ترسیم شده بانک مرکزی در این زمینه در جلسه شورای اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به چارچوب ارائه شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اقدام به تدوین گزارش’اهداف، سیاستها و برنامه های بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی’ نمود. گزارش مذکور با توجه به دربرگرفتن ۳۹ برنامه در حوزه های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک، به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی تعیین گردید. گزارش های تفصیلی بانک مرکزی از موارد مذکور در جلسه مورخ ۲۰ آبان ۹۳ کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارایه و پس از آن، اقدامات متعدد طراحی شده جهت تحقق برنامه های کاری فوق الذکر در جلسه مورخ ۲۶ آبان ماه ۹۳ شورای اقتصاد مطرح گردید. در این گزارش مختصر تلاش می شود اهم دستاوردهای مطالعاتی و رویکردهای برنامه ای بانک مرکزی جهت پیگیری اهداف سند اقتصاد مقاومتی در اختیار عموم علاقه مندان قرار گیرد. در ادامه رویکردهای کلی بانک مرکزی در تنظیم اقدامات این بانک در حوزه های مختلف سیاست پولی، اعتباری، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، ارزی و نظام های پرداخت ارایه خواهد شد.

** تبیین اهداف و سیاستهای بانک مرکزی برای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی

به مجرد ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعیین وظایف بانک مرکزی در این زمینه توسط معاون اول رئیس جمهور، با حکم رئیس کل بانک مرکزی ‘کمیته اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی’ با حضور اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در بانک مرکزی تشکیل گردید. در اولین گام، تبیین مبانی نظری ‘اقتصاد مقاومتی’ در دستور کار این کمیته قرار گرفت و در این خصوص با توجه به لزوم حصول اجماع در زمینه تعریف و شناخت اقتصاد مقاومتی در سطح مطالعات تجربی و در حوزه اقتصاد، سلسله گزارش هایی شامل موضوع شناسی، مفهوم پردازی، استخراج مبانی نظری با استعانت از بیانات رهبر معظم تهیه گردید. در نهایت پس از برگزاری نشست های منظم و مستمر، راهبردهای بانک مرکزی برای عملیاتی نمودن وظایف خود در چارچوب سند کلی اقتصاد مقاومتی تدوین و اقداماتی به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول سند مذکور ارایه گردید.

مطابق بررسی های انجام گرفته، کاهش آسیب پذیری یک نظام اقتصادی در مواجهه با شوک ها و عوامل ناپایدارکننده، به عنوان مهم ترین وجه پذیرفته شده از رویکرد «اقتصاد مقاومتی» مطرح گردید. در چارچوب نظری ارایه شده، حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفته شد که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در حصول به این هدف اصلی به شمار آمدند.

از این منظر، شروط سه گانه حفظ پایداری بودجه دولت، تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد و ثبات مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع پیش نیازهای اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پیاده سازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد گردید.

پایداری بودجه ای یکی از اجزای کلیدی سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان است. اهمیت این موضوع نه تنها ناشی از تاکیدهای مکرر در مجموعه اصول نظری و تجارب کشوری است، بلکه تحولات اخیر اقتصاد ایران نیز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه ای بر دیگر حوزه های اقتصاد کلان تاکید دارد. وابستگی بالای منابع درآمدی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی، عدم استقرار نظام جامع شناسایی مودیان مالیاتی و پوشش ناکافی نظام کنونی اخذ مالیات، عدم وجود ابزارهای مناسب و متنوع برای تامین مالی دولت، افزایش تدریجی سهم شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتی از این محل، لزوم پایداری بودجه ای برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را بیش از پیش نمایان می سازد.

تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برون زا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخش های تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین المللی و ناچیز بودن سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تامین مالی ارزی کشور و بزرگ شدن ابعاد و اندازه حساب جاری اقتصاد و به تبع آن، درجه بالای ریسک پذیری اقتصاد کشور از تحولات این حوزه، نقش و اهمیت موضوع پایداری بخشخارجی در تامین شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ می سازد.

اهمیت کارکردی نظام مالی برای اقتصادها از یک سو و بروز پیاپی بحران های مالی و هزینه های بالای اقتصادی و غیراقتصادی مترتب بر آنها در دیگر کشورها از سوی دیگر، توجه به مقوله «ثبات مالی» و اهمیت استقرار آن برای قابلیت تحقق دیگر اهداف اقتصادی را روزافزون ساخته است.

نگاه سنتی موجود در خصوص ایجاد و حفظ ثبات مالی در اقتصاد ایران تاکنون عمدتاً از مقوله اثرپذیری اقتصاد ایران از تحولات بازارهای جهانی نفت خام متاثر بوده است. هرچند که به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی کشور، تغییرات ارزش صادرات نفت کماکان سهم بالایی در توضیح بی ثباتی های اقتصادی و مالی کشور ایفا می نماید و (حتی علاوه بر قیمت جهانی نفت، متغیرهای دیگری نظیر میزان صادرات، ترکیب اسعار صادراتی، دوره وصول درآمدها و نقل وانتقال پذیری درآمدهای ارزی حاصل از این بخش نیز مطرح است) لیکن واقعیت این است که در چند سال گذشته تحولات زیادی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به واسطه مجموعه ای از دلایل، اقتصاد تغییرات ساختاری و عملکردی محسوسی نیز داشته است.

این تحولات بر پیچیدگی کارکردها و میزان و نوع تعاملات بخش های مختلف با یکدیگر به میزان قابل توجهی افزوده است که در این زمینه می توان به گسترش کمّی بازار سرمایه و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور، افزایش سهم بخش غیردولتی از بازار پول، افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد به دنبال خصوصی سازی های گسترده در سالهای گذشته و تشدید تاثیرات متقابل بازارهای پول، ارز و سرمایه بر یکدیگر اشاره نمود. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت بانک ها و نهادهای بازاری به عنوان بسترهای اجرای سیاست های پولی، ارزی و اعتباری و نقش غیرقابل انکار چگونگی کارکرد این نهادها بر نتایج سیاست گذاری ها، مقوله ثبات مالی و عملکرد آن در ایجاد ثبات اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است.

پس از طرح اهداف کلان ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان، بانک مرکزی اقدام به تدوین اهداف، برنامه ها و سیاست های متناسب با وظایف و اختیارات خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نمود. براین اساس، سه هدف میانی ‘ثبات قیمتی و مهار تورم’، ‘ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت رسانی به تولید و کاهش آسیب پذیری بانک ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک’ و ‘کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری’ به همراه یازده سیاست تبعی زیر به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، بانکی و ارزی تعیین گردید. برای هر یک از سیاست ها نیز مجموعه ای از برنامه های عملیاتی که با شاخص های متناسب قابل ارزیابی و سنجش میزان تحقق برنامه ها طی زمان است، طراحی و تدوین شده است.

** هدف اول: ثبات قیمتی و مهار تورم

سیاست ها: رعایت هماهنگی در سیاست گذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان

** هدف دوم: ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت رسانی به تولید و کاهش آسیب پذیری بانک ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک

سیاست ها:

حذف زمینه های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه گری مالی بانک ها و موسسات اعتباری

ارتقای سلامت مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک ها متناسب با استانداردها

ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی

اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بین بانکی

ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازارهای پول و سرمایه در حوزه تامین مالی

بهبود وضعیت دسترسی عموم به تامین مالی خرد

شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه های فساد

** هدف سوم: کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری

سیاست ها:

ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، مهار تلاطم های ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان (شناور مدیریت شده) پس از تامین بسترها و پیش نیازهای ضروری

تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان سازی جریان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوی تجاری

افزایش تنوع روش های تامین منابع ارزی اقتصاد به منظور کاهش آسیب های این حوزه

** اقدامات بانک مرکزی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

پس از تدوین اهداف و سیاستهای بانک مرکزی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کارگروهی مرکب از کارشناسان حوزه اقتصادی، اعتباری، ارزی، نظارتی و نظام های پرداخت در بانک مرکزی زیر نظر ‘کمیته اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی’ تشکیل و وظیفه بررسی و ایجاد هماهنگی و سازگاری در اهداف را بر اساس چارچوب تعیین شده توسط معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بر عهده گرفت. نتایج بررسی و جمع بندی مطالعات صورت گرفته در جلسات مستمر کارگروه و تبادل نظر و تعامل گسترده با ادارات مسئول و مرتبط در این زمینه، منجر به تدوین گزارش’اهداف، سیاستها و برنامه های بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی’ گردید که این گزارش در شورای محترم اقتصاد، ارایه گردید.

اهداف و سیاستهای مندرج در گزارش’اهداف، سیاستها و برنامه های بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی’ در بردارنده ۳۹ برنامه در حوزه های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک بود که در نهایت بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری این بانک شناسایی گردید. اقدامات مذکور در کارگروه اقتصاد مقاومتی در قالب کاربرگ های منسجم و سازگار با چارچوب مورد درخواست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، همراه با ذکر عملکرد متغیرها و شاخص های انتخابی در سالهای گذشته و پیش بینی عملکرد آنها در برنامه ششم توسعه کشور و همچنین تعیین دستگاه های همکار بانک مرکزی برای تحقق اهداف مذکور، تنظیم و تدوین گردید.

جهت گیری کلی اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست پولی بر مهار تورم و ثبات قیمت ها با دو رویکرد عدم سرکوب مالی و کاهش سلطه مالی دولت استوار گردید. بزرگ شدن تدریجی حجم دولت، عدم تکافوی منابع درآمدی بودجه دولت برای پاسخگویی به هزینه های فزاینده، توسعه ناکافی بازار سرمایه و … از دلایل عمده بروز ‘سلطه مالی’ در طول دهه های گذشته بوده که به اشکال مختلف تبلور یافته است. مواردی نظیر الزام خرید اوراق بهادار دولتی توسط شبکه بانکی در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، برداشت مستقیم از منابع پر قدرت بانک مرکزی به منظور جبران کسری بودجه دولت، تسهیلات تکلیفی و تامین مالی شرکتهای دولتی، فروش ارز به بانک مرکزی بیش از حدود تعیین شده در قوانین بودجه و در نهایت اعمال روشهای شبه بودجه ای نظیر اجرای طرح مسکن مهر جملگی از موارد سلطه مالی دولت بر نظام بانکی بوده است. نتیجه نهایی ‘سلطه مالی’ دولت، انفعال سیاست پولی و خروج رشد متغیرهای پولی از مسیر بهینه خود بوده که در نهایت به صورت نرخ های تورم مزمن و ساختاری در اقتصاد زمینه بروز یافته است.

علاوه بر ‘سلطه مالی’، ‘سرکوب مالی’ نیز یکی دیگر از وجوه مشخصه سیاست پولی در طول چند دهه گذشته بوده است. در مبانی نظری علم اقتصاد، از مداخله بیش از حد بهینه و اختلال زای دولت در امور بانکی به عنوان ‘سرکوب مالی’ یاد می شود که در آن دولت با اهدافی نظیر افزایش سرمایه گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی و حمایت از برخی فعالیتها، در عملکرد معمول بانک ها مداخله می نماید. مواردی نظیر تعیین نرخ سود در سطحی پایین تر از نرخ تورم، سهمیه بندی تسهیلات بانکی و اعمال تسهیلات تکلیفی، از مصادیق بارز سرکوب مالی به شمار می آیند. تعیین دستوری نرخ سود بانکها عمدتاً با هدف کاهش هزینه تامین مالی تولید و انگیزش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از این محل دنبال می شود. لیکن رویکرد متخذه در این خصوص نه تنها عملکرد واسطه گری شبکه بانکی را تضعیف می نماید، بلکه واجد آثار منفی دیگری برای کل اقتصاد کشور نیز می باشد. تعیین غیرتعادلی نرخ سود بانکی با کاهش انگیزه های سپرده گذاری در بانکها، منابع قابل قرض بانکها را کاهش می دهد. در مرحله بعد، کاهش منابع قابل قرض بانکها، توان تسهیلات دهی بانکها را تضعیف می نماید و در نتیجه هدف اولیه سیاستگذار مبنی بر تقویت سرمایه گذاری تحقق نمی یابد. بنابراین اصلی ترین اثر تعیین دستوری نرخ سود در حوزه عملکرد شبکه بانکی، کاهش توان واسطه گری مالی بانکها می باشد که در ادامه به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می شود. علاوه بر این، کاهش نرخ سود تسهیلات در سطحی پایین تر از نرخ تورم، حاشیه رانتی را برای دریافت کنندگان تسهیلات ایجاد می نماید که می تواند زمینه ساز ایجاد فساد در شبکه بانکی باشد. بنابراین با توجه به موارد فوق الاشاره تمرکز اصلی بر اتخاذ سیاست های پولی متناسب و هم چنین کاهش زمینه های سلطه مالی و تنظیم بردار نرخ های سود بانکی براساس اقتضائات اقتصاد کلان و با در نظر داشتن مکانیزم بازار و اصل رقابت قرار گرفت.

در حوزه سیاستهای اعتباری نیز رفع زمینه های سلطه مالی دولت، کاهش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی، کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی و همچنین بهبود تامین مالی خُرد به عنوان مهمترین معیارها انتخاب شد. براین اساس کاهش تکالیف دولت بر نظام بانکی در قالب قوانین برنامه توسعه و بودجه سالانه، ارتقای سلامت نظام بانکی از طریق انضباط در عملیات مالی دولت، ارتقا سلامت مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها، افزایش کارآمدی نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به عنوان رویکرد های اصلی در این زمینه انتخاب گردید.

در حوزه سیاستهای ارزی ضمن تاکید بر لزوم حفظ ثبات در بازار ارز، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی، مدیریت تحولات بازار ارز و عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز و بازبینی در مقررات ارزی به منظور تسهیل مبادلات بین المللی متناسب با اقتضائات و محدودیت ها محور قرار گرفت. در این راستا اقداماتی نظیر ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات ارزی و پایش مستمر آن از طریق تکمیل پرتال ارزی، پویایی در به هنگام سازی مقررات ارزی حسب شرایط از طریق صدور بخشنامه های متناسب در جهت شفاف سازی روابط مالی و ارزی بانک ها با بانک مرکزی و مشتریان و مواردی از این قبیل مورد اشاره واقع شده است.

در حوزه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری نیز مواردی نظیر اهمیت نظارت در بستر سازی مناسب برای افزایش تاثیرگذاری سیاست های پولی، کنترل و رفع پدیده سرکوب مالی به منظور کاهش آثار زیان بار افزایش شدید شکاف میان منابع و مصارف بانکها و همچنین کنترل مطالبات غیرجاری با هدف ممانعت از کاهش توان واسطه گری بانک ها مورد تاکید قرار گرقت. برای این منظور، مواردی نظیر افزایش پوشش نظارت و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، ارتقای سلامت مالی و بهبود کمّی و کیفی سرمایه بانکها و صیانت از حقوق ذی نفعان بانک ها و مؤسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت.

در نهایت در حوزه نظام های پرداخت، بر توسعه کمّی و کیفی بانکداری الکترونیک، ایجاد بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور و ارتقای شفافیت اطلاعات بانکها به منظور تقویت نظارت بر کارکرد شبکه بانکی تاکید گردید. در این میان اقداماتی نظیر پروژه تدوین نقشه راه ده ساله بانک مرکزی و راه اندازی سامانه های متنوع در حوزه های مختلف، زمینه مناسبی را برای ایجاد بانکداری متمرکز و بسترسازی برای تبدیل کلیه مکاتبات و مراودات میان بانک ها و بانک مرکزی در فضای الکترونیکی ایمن فراهم ساخته است.

سازگاری مناسب میان رویکردهای و اقدامات صورت گرفته برای دستیابی به اهداف تبیین شده از الزامات اساسی در سیاست گذاری های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی در راستای نیل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سیاستهایی کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. بررسی گزارش یادشده نشان می دهد رویکردهای اتخاذ شده درحوزه های مختلف از سازگاری بالایی برخوردارند. اتخاذ رویکرد های رفع سلطه مالی و سرکوب مالی دولت در سیاستهای پولی را می توان در اعطای آزادی عمل به بانک ها در جهت ایجاد رقابت در نرخ سود سپرده مشاهده نمود. تبلور این رویکرد در حوزه سیاستهای اعتباری را نیز می توان در ایجاد زمینه های لازم برای کاهش اتکای دولت به بانک مرکزی و بانکها، برداشتن سقف نرخ سود عقود مشارکتی و حذف الزام سهمیه بندی تسهیلات پرداختی، مشاهده نمود. افزون بر این، پیگیری این سیاست در حوزه نظارت بر بانکها نیز با اتخاذ رویکردهای کنترل مناسب و رفع پیامدهای سرکوب مالی و کنترل نرخ سود از طریق اصلاح قوانین و مقررات مخل واسطه گری موثر بانک ها و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و انتظام بخشی به بازار پول، قابل ردیابی است.