تاپ خبر۲۴: در پی تغییر در ترکیب سهامداری بانک سرمایه و حضور اعضای جدید در هیأت مدیره این بانک، رئیس و نایب رئیس جدید هیأت مدیره منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، هیأت مدیره این بانک در تازه ترین نشست خود دکتر محمد رضا خانی را به عنوان رئیس و دکتر مهرداد باقری […]

تاپ خبر۲۴: در پی تغییر در ترکیب سهامداری بانک سرمایه و حضور اعضای جدید در هیأت مدیره این بانک، رئیس و نایب رئیس جدید هیأت مدیره منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، هیأت مدیره این بانک در تازه ترین نشست خود دکتر محمد رضا خانی را به عنوان رئیس و دکتر مهرداد باقری را به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره معرفی نمود.
این گزارش می افزاید نشست مذکور پس از آن برگزار شد که در آخرین تغییر به منظور تکمیل کادر هیأت مدیره بانک سرمایه، دکتر بهمن خادم پس از تأیید بانک مرکزی به عنوان عضو جدید به هیأت مدیره این بانک پیوست.
شایان ذکر است ترکیب جدید هیأت مدیره بانک سرمایه همگی از مدیران مجرب و بنام در حوزه های بانکی و اقتصادی بوده و شعار خود را «مدیریت علمی – حرفه ای و همدلی» برگزیده اند.