تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری و اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری این تفاهم نامه که به امضای علی اصغر سفری مدیر عامل بانک گردشگری و مجید موافق قدیری دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان رسید دو طرف بر همکاری متقابل تاکید کردند. بر […]

تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری و اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری این تفاهم نامه که به امضای علی اصغر سفری مدیر عامل بانک گردشگری و مجید موافق قدیری دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان رسید دو طرف بر همکاری متقابل تاکید کردند.

بر این اساس بانک گردشگری با هدف حمایت از بخش تولید بصورت تامین سرمایه در گردش ، کمک به تسهیل صادرات با استفاده از ضمانت نامه های صادراتی صندوق برای تامین وثایق مورد نیاز بانک و بیمه های صادراتی به منظور کاهش ریسک صادرات و همچنین حامی ویژه اتاق ایران و یونان در مراسم ها و رویدادهای بین المللی به امضای این تفاهم نامه اقدام کرده است.

علاوه بر این اتاق ایران و یونان نیز متعهد شده تا با استقبال از خدمات بانک گردشگری زمینه تعامل بیشتر و مستمر بین دو طرف را فراهم سازد.