تاپ خبر۲۴:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان نظام مهندس ساختمان استان تهران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای اجرای فعالیت‌های مطالعاتی و آموزشی پیرامون خطرپذیری مناطق مسکونی در تهران به […]

تاپ خبر۲۴:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.
انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان نظام مهندس ساختمان استان تهران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای اجرای فعالیت‌های مطالعاتی و آموزشی پیرامون خطرپذیری مناطق مسکونی در تهران به مدت ۳ سال صورت گرفته است.
همچنین مطابق تفاهم‌نامه صورت گرفته بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، دو طرف به مدت ۲ سال در زمینه‌های بهره‌مندی و استفاده متقابل از توانمندی‌های علمی، تخصصی و تجربی یکدیگر در جهت ارتقای دانش تخصصی، افزایش مهارت نیروهای انسانی و ارتقای نظام فنی اجرایی ساخت و ساز شهری و همگرایی پژوهش و صنعت در این حوزه با یکدیگر همکاری خواهند داشت.