به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از پایگاه بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۲ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ۳۴۶٫۲ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با ۲ ماهه سال گذشته مبلغ۲۶٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل۸٫۱ درصد) افزایش داشته است. جدول شماره یک، بیانگر سهم بخش ها از تسهیلات پرداختی بانک ها […]

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از پایگاه بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۲ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ۳۴۶٫۲ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با ۲ ماهه سال گذشته مبلغ۲۶٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل۸٫۱ درصد) افزایش داشته است.
جدول شماره یک، بیانگر سهم بخش ها از تسهیلات پرداختی بانک ها می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی ۲ ماهه سال جاری۱۰۴٫۴ هزار میلیارد ریال (معادل۳۰٫۲ درصد) بوده که نسبت به ۲ ماهه سال گذشته۴٫۲ هزار میلیارد ریال (معادل۳٫۸ درصد) کاهش داشته است.
جدول شماره ۲ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۲ ماهه سال جاری می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ۲ ماهه سال جاری مبلغ۲۳۲٫۲ هزار میلیارد ریال معادل۶۷٫۱ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با ۲ ماهه سال گذشته مبلغ۴۰٫۴ هزار میلیارد ریال معادل۲۱٫۰درصد افزایش داشته است.
جدول شماره ۲ نشان می دهد سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه سال جاری معادل۸۹٫۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص۳۸٫۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ۲۳۲٫۲ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
گفتنی است از۱۰۴٫۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل۸۵٫۲ درصد آن (مبلغ ۸۹٫۰ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد.
شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
از سوی دیگر، ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.