تاپ خبر۲۴: تعداد پایگاه های شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان گلستان افزایش یافت. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، مدیریت شعب استان گلستان با هدف افزایش سطح دسترسی مشتریان به خدمات الکترونیک بانکی و کاهش مراجعات حضوری به شعب، چهار پایگاه شبانه روزی جدید در سطح استان راه اندازی کرد. […]

تاپ خبر۲۴: تعداد پایگاه های شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان گلستان افزایش یافت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، مدیریت شعب استان گلستان با هدف افزایش سطح دسترسی مشتریان به خدمات الکترونیک بانکی و کاهش مراجعات حضوری به شعب، چهار پایگاه شبانه روزی جدید در سطح استان راه اندازی کرد.
با بهره برداری از این مراکز، شمار پایگاه های شبانه روزی بانک ملت در استان گلستان به ۱۹ پایگاه با ۳۱ دستگاه خودپرداز افزایش یافت.