تاپ خبر۲۴ : فهرست شعب دارای باجه‌ عصر در شش ماه نخست سال۹۵ اعلام شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابطعمومی بانک شهر، بر اساس اعلام معاونت شعب و توسعه بازاریابی، فهرست شعب دارای باجه عصر به ترتیب جدول زیر اعلام شد. شعب دارای باجه‌ عصر در شش ماه نخست سال۹۵

تاپ خبر۲۴ : فهرست شعب دارای باجه‌ عصر در شش ماه نخست سال۹۵ اعلام شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابطعمومی بانک شهر، بر اساس اعلام معاونت شعب و توسعه بازاریابی، فهرست شعب دارای باجه عصر به ترتیب جدول زیر اعلام شد.
شعب دارای باجه‌ عصر در شش ماه نخست سال۹۵