تاپ خبر۲۴: دبیرخانه دومین همایش ملی نظام پیشنهادهای بین بانکی کشور، لوح سپاس و تندیس این همایش را به مدیرعامل بانک ملت اعطا کرد. متن: به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دبیر کمیسیون پذیرش و بررسی پیشنهادهای نظام بانکی در این لوح سپاس، از مشارکت فعال و پرشور و حمایت […]

تاپ خبر۲۴: دبیرخانه دومین همایش ملی نظام پیشنهادهای بین بانکی کشور، لوح سپاس و تندیس این همایش را به مدیرعامل بانک ملت اعطا کرد.

متن:

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دبیر کمیسیون پذیرش و بررسی پیشنهادهای نظام بانکی در این لوح سپاس، از مشارکت فعال و پرشور و حمایت های مادی و معنوی مدیریت عالی بانک ملت در برگزاری این همایش سپاسگزاری کرده است.
براساس این گزارش، بانک ملت در این نظام پیشنهادهای بین بانکی ۵ مقاله ارائه کرد که یک مقاله به عنوان مقاله برتر همایش برگزیده شد.
براساس اعلام دبیرخانه همایش ملی نظام پیشنهادهای بین بانکی، مقاله علی صابری کارشناس اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک ملت با عنوان مدیریت ریسک عملیاتی از طریق نظام پیشنهادهای کارکنان، به عنوان یکی از مقالات برتر پذیرفته شد و لوح سپاس همایش به آن تعلق گرفت.