تاپ خبر۲۴: پیرو خبر مندرج در برخی از رسانه ها مبنی بر انتصاب علی رستگار به عنوان عضو جدید در هیات مدیره بانک ملت ، این بانک توضیحاتی را ارایه کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، علی رستگار بر اساس معرفی سهامدار حقوقی بانک – شرکت سرمایه گذاری صباتامین(سهامی عام)- در […]

تاپ خبر۲۴: پیرو خبر مندرج در برخی از رسانه ها مبنی بر انتصاب علی رستگار به عنوان عضو جدید در هیات مدیره بانک ملت ، این بانک توضیحاتی را ارایه کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، علی رستگار بر اساس معرفی سهامدار حقوقی بانک – شرکت سرمایه گذاری صباتامین(سهامی عام)- در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۴ به عنوان عضو حقیقی هیات مدیره بانک منصوب شد.
در عین حال، مطابق مفاد ماده ۷۰ اساسنامه بانک “عدم حضور هریک از اعضای هیات مدیره بانک بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیات مدیره است.”
با عنایت به مراتب فوق و بر اساس مندرجات ماده ۷۰ اساسنامه و سایر مواد مرتبط در بخش تکمیل هیات مدیره مندرج در اساسنامه بانک؛ موضوع تکمیل اعضا در هیات مدیره بانک مطرح و اقدامات تکمیلی معمول خواهد شد.
لذا همان گونه که مشاهده می شود، مطالب مندرج در رسانه ها با توضیحات فوق مغایر است.