تاپ خبر۲۴: سید مهدی حسینی مدیر امور مالی بانک سپه در دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور که با حضور مدیران و کارشناس نظام بانکی برگزار شد مقاله «بررسی اثر تسهیلات بانک های توسعه ای بر ارزش افزوده بخش های صنعت ومعدن، مسکن و کشاورزی» را ارائه کرد. […]

تاپ خبر۲۴: سید مهدی حسینی مدیر امور مالی بانک سپه در دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور که با حضور مدیران و کارشناس نظام بانکی برگزار شد مقاله «بررسی اثر تسهیلات بانک های توسعه ای بر ارزش افزوده بخش های صنعت ومعدن، مسکن و کشاورزی» را ارائه کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک سپه، در این همایش دکتر حسینی با توضیح مفهوم بانک های توسعه ای، آنها را بازوی دولت ها برای تحقق بخشیدن به اهداف برنامه های توسعه ای عنوان کرد. وی سپس به بررسی تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی و بانک های توسعه ای صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی پرداخت و پس از معرفی الگوی تحقیق، نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها را عنوان کرد وگفت: از بررسی آمار و اطلاعات سال های مورد مطالعه چنین برمی آید که تسهیلات بانک صنعت و معدن رابطه معناداری با ارزش افزوده بخش مربوطه نداشته است، لیکن بانک های توسعه ای مسکن و کشاورزی در حوزه تخصصی خود توانسته اند اثر مثبتی بر ارزش افزوده اقتصادی بخش های مربوطه داشته باشند.
براساس این گزارش، مقاله دیگری با عنوان «رتبه بندی بانک های تجاری خصوصی با استفاده از رویکرد کملز» نیز از سوی دکتر حسینی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شد. طبق گزارش دکتر حسینی درخصوص اهمیت رتبه بندی بانک ها تصریح کرد: آگاهی بانک ها ازجایگاه، موقعیت رقابتی و کیفیت عملکردشان و هم چنین ارائه دیدگاه روشن و شفاف از وضعیت بانک به تمامی ذینفعان و تصمیم گیران و اصلاح نظام بانکی از جمله ضرورت های رتبه بندی بانک هاست.
وی با مقایسه انواع سیستم های رتبه بندی، به شاخص های مدل کملز شامل کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی ها، کیفیت مدیریت، کیفیت درآمد و سودآوری، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار اشاره کرد و در ارتباط با وزن اهمیت شاخص های مدل کملز افزود: از نظر خبرگان بانک، شاخص کیفیت درآمد و سودآوری از بالاترین میزان اهمیت و شاخص حساسیت به ریسک بازار از کمترین درجه اهمیت برخوردار است.
دکتر حسینی در خاتمه عدم دسترسی به صورت های مالی حسابرسی شده بانک ها و یکسان نبودن اقلام تشکیل دهنده صورت های مالی بانک های مختلف را از محدودیت های پژوهش در این زمینه عنوان کرد.